Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Access to and preservation of scientific information in Europe 

  European Commision (Publications Office of the European UnionLuxembourg, 2017-02-17)
  his report provides an overview on access to and preservation of scientific information in the EU Member States as well as Norway and Turkey. Concerning open access to scientific peer-reviewed publications, most EU Member ...
 • Reflection paper on harnessing globalisation 

  Timmermans, Frans; Katainen, Jyrki; European Commission (Publications OfficeBruxelles, 2017-06-13)
  Reflection paper on Harnessing Globalisation is the second reflection paper out of five that the European Commission announced when publishing its white paper on the Future of Europe. In comparison to the white paper and ...
 • Social dimension of Europe – overview of initiatives since the start of the Juncker Commission 

  European Commision (European Union, 2014-11-01)
  The European Pillar of Social Rights is about delivering new and more effective rights for citizens. It has 3 main categories: 1) equal opportunities and access to the labour market, 2) fair working conditions, 3) social ...
 • Reflection paper on the deeping of the economic and monetary union 

  European Commission (Publication OfficeBrussels, 2017-05-31)
  The euro is more than a currency. For a continent so long divided, euro notes and coins are tangible, every day reminders of the freedom, convenience and opportunities that the European Union offers.Today, the euro is ...
 • Reflection paper on the future of European defence 

  Mogherini, Federica; Katainen, Jyrki (European CommissionBrussels, 2017-06-07)
  Rising from the ashes of two world wars that took 80 million lives, our European Union (EU) was inspired by a vision of lasting peace on the European continent. More than 60 years on, most Europeans have enjoyed a peace ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»