Πρόσφατες υποβολές

  • "The war in Gaza: Escalating to stalemate" 

    Eleftheriadou, Marina; Roussos, Sotiris (Κέντρο Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Σ), 2009)
    "The ongoing war in Gaza is a typical case of a war that is not meant to offer any significant change to the general equilibrium of the conflict. It is a strategic World War I , an inconclusive trench war which was born ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»