Πρόσφατες υποβολές

  • The Development of eServices in an Enlarged EU: eGovernment and eHealth in Lithuania 

    Steponaviciene, Guoda; Rimantas, Zylius; Raimonda, Janoniene; Joint Research Centre; Institute for Prospective Technological Studies (Office for Official Publications of the European Communities, 2007)
    In 2005, IPTS launched a project which aimed to assess the developments in eGoverment, eHealth and eLearning in the 10 New Member States at national, and at cross-country level. At that time, the 10 New Member States were ...
  • The Development of eServices in an Enlarged EU: eGovernment and eHealth in Slovenia 

    Krapež, Mag. Katarina; Kronegger, Luka; Joint Research Centre; Institute for Prospective Technological Studies (Office for Official Publications of the European Communities, 2007)
    In 2005, IPTS launched a project which aimed to assess the developments in eGovernment, eHealth and eLearning in the 10 New Member States at national, and at cross-country level. At that time, the 10 New Member States were ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»